Úvodné ustanovenia

 1. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie (ďalej len „kúpna zmluva“).
 2. Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z.z.“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 3. Predávajúcim je DOMOSS TECHNIKA, a.s , Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, IČO: 36228389 , IčDPH: SK2020169437, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Trnava, Odd.: Sa - vložka č. 10073/T (ďalej len „predávajúci“). Kontaktné údaje: 033/7744804, email: eshop@domoss.sk. Číslo účtu pre bezhotovostné platby SK49 0200 0000 0091 6384 6212 a SK94 1100 0000 0026 2973 8167. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2 , 917 01 Trnava 1 , odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 033/5512 689 , fax č.: 033/5512 656 , e-mail: tt@soi.sk .
 4. Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 108/2000 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 108/2000 Z.z.
 5. Tieto obchodné podmienky sa v časti práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 108/2000 Z.z. nevzťahujú na právnické osoby. Na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a právnickými osobami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, avšak práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. sa priznávajú aj právnickej osobe, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom na tieto účely sa táto osoba považuje za spotrebiteľa.
 6. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese http://www.topkupelna.sk (ďalej aj „internetový obchod“), pričom odoslaním objednávky formou internetového obchodu spotrebiteľ potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí.


Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov tovarov.
 2. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.
 3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa poplatky na doručenie tovaru, ktoré sú zverejnené v cenníku dopravy, ktorý je uverejnený na stránke www.topkupelna.sk
 4. Spotrebiteľ berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.
 5. Pri nákupe tovarov prostredníctvom internetového obchodu nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských, bonusových alebo zamestnaneckých zliav.
 6. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.


Objednanie tovaru

 1. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu internetového obchodu si spotrebiteľ objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu "VŠETKO O NÁKUPE".
 2. Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov spotrebiteľa.
 3. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľovi zaslaný informačný email s predmetom "Nová objednávka č.", ktorým predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím však ešte nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom.


Potvrdenie objednávky

 1. Po zaevidovaní objednávky podľa Objednanie tovaru OP, predávajúci overí disponibilitu tovaru a platnú cenu tovaru u výrobcu, pokiaľ tovar nie je skladom.
 2. Ak sa nebudú líšiť údaje podľa Informácie o tovare a cene OP, tovar bude vyexpedovaný. V opačnom prípade predávajúci bezodkladne informuje spotrebiteľa o zmene predmetných údajov a objednávku potvrdí až na základe súhlasu spotrebiteľa so zmenenými údajmi. Potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a spotrebiteľom kúpna zmluva. Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom spotrebiteľa dlhší ako lehota uvedená v Podmienky dodania tovaru bode 1 týchto OP.
 3. V prípade tovaru, ktorý je vyrobený na mieru môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške min. 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Termín dodania takéhoto tovaru na objednávku je do 4 týždňov od uhradenia zálohovej platby, pokiaľ sa nedohodlo inak. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške 20% z celkovej ceny tovaru, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.


Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom vznikne potvrdením objednávky.
 2. Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne, elektronickou poštou na adrese eshop@domoss.sk alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.
 3. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie spotrebiteľ v odstúpení od kúpnej zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
 4. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.
 5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  13. v prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 1. Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "[TopKúpeľňa.sk] Spracovanie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie tovaru.
 2. V prípade, že spotrebiteľ stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia do uplynutia lehoty na dodanie tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky. 
 3. Spotrebiteľ môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu eshop@domoss.sk, alebo telefonicky na tel. č. 033/77 44 804.
 4. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo z dôvodu, že nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so spotrebiteľom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude spotrebiteľ preukázateľne informovaný.


Platobné podmienky

 1. V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom z účtu, spotrebiteľ zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 7 kalendárnych dní, pričom tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet predávajúceho. Ak nebude platba pripísaná na účet predávajúceho do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo predmetnú objednávku stornovať.
 2. Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.topkupelna.sk nie je možné uhradiť inak ako v hotovosti do rúk kuriéra, prevodom na účet alebo online platobným systémom. Nie je možné ju uhradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi vydanými predávajúcim, či iným právnym subjektom.V prípade osobného odberu tovaru na predajni je možné objednávku platiť v hotovosti alebo platobnou kartou na prevádzke kde sa tovar nachádza.
 3. Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení kuriérskou spoločnosťou priložený v balení tovaru. V prípade osobného odberu sa daňový doklad odovzdá spolu s tovarom. Záručný list, pokiaľ sa k tovaru dodáva, bude dodaný spolu s výrobkom a to v balení výrobku alebo v obálke nalepenej na obale výrobku.


Podmienky dodania tovaru

 1. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar najneskôr do 7 pracovných dní (ak je tovar skladom) od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi, a pri platbe internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, do 7 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov od emailového potvrdenia objednávky spotrebiteľovi.
 2. Pri dodaní tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo pri osobnom odbere v sídle predávajúceho sa spotrebiteľ zaväzuje skontrolovať balenie tovaru pred podpisom preberacích dokumentov. Ak zistí, že balenie je poškodené, je povinný trvať na zapísaní poškodenia do preberacích dokumentov a až potom ich podpísať. Spotrebiteľ je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti obsahu sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho.
 3. Spotrebiteľ je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Spotrebiteľ je povinný zabezpečiť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný preukázateľne informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky (pri nákupe na splátky nie je možné určiť náhradnú osobu pre príjem zásielky). Pokiaľ tak spotrebiteľ neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia spotrebiteľa.
 4. Spotrebiteľ je povinný pri prevzatí tovaru platným dokladom totožnosti preukázať svoje oprávnenie na prevzatie tovaru v zmysle objednávky a umožniť predávajúcemu zapísať si potrebné údaje, najmä, nie však výlučne, číslo dokladu totožnosti. Pokiaľ tak spotrebiteľ neurobí, predávajúci je oprávnený odoprieť vydanie tovaru. Toto oprávnenie sa vzťahuje na osobný odber a aj na kuriérsku spoločnosť.

Ako postupovať v prípade, ak Vám prepravca doručí poškodený tovar


Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím pozorne skontrolujte dodaný tovar.
Zásielku, ktorá sa na prvý pohľad vyzerá ako poškodená – poškodený obal, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, aj keď bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti informovať, čo najskôr prepravcu, alebo našu spoločnosť prostredníctvom e-mailu.

Slovenská pošta - najneskôr nasledujúci pracovný deň po dodaní zásielky, ak ide o reklamáciu poškodenia obsahu alebo poškodenia s úbytkom obsahu zásielky, ktoré nebolo zrejmé pri jeho dodaní (reklamáciu môžete uplatniť na ktorejkoľvek pošte)

Slovenská pošta (balíkomat) - pri doručení do Balíkomatu neopúšťajte priestor pokrytý jeho kamerami a skontrolujte vonkajšie balenie. Ak nesie známky poškodenia alebo nepovolenej manipulácie, uplatnite reklamáciu na obrazovke Balíkomatu - následne balík vrátite naspäť do prepážky.​

DPD – oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

GLS - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode

GEIS - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

I2M - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

Toptrans - oznámiť do 2 pracovných dní a spísať Zápis o škode.

- Pri doručení dôkladne skontrolujte balenie (aj zospodu). Ak zistíte, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku preberte, ale uveďte poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistíte, že balenie nesie známky vážneho poškodenia, zásielku odmietnite a informujte nás emailom.

- Po doručení odporúčame bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíku. Ak dodatočne zistíte, že tovar je poškodený alebo nekompletný, kontaktujte nás emailom. Reklamácie tohto charakteru prijímame maximálne do 24 hodín od doručenia.

- Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri jeho prevzatí, je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru, najneskôr do 24 hodín od jeho prevzatia. Neskoršie reklamácie si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovaru už v čase jeho prevzatia kupujúcim od dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu dopravy nesie dopravca. Prepravovaný tovar je poistený.


- Odporúčame, aby ste si po dobu 14 pracovných dní ponechali všetky obalové materiály, v ktorých bol výrobok alebo jeho súčasti dodané. Taktiež odporúčame veľmi opatrné zaobchádzanie s výrobkom počas tejto doby a ponechať všetky ochranné fólie na tovare. Pokiaľ sa rozhodnete výrobok do 14 pracovných dní vrátiť, je dôležité, aby bol nepoškodený, neniesol známky používania a bol v kompletnom balení (Obchodné podmienky, čl. 5, ods. 3).


Osobný odber - nie je možné v čase pandémie

Tovar si môžete vyzdvihnúť po emailovej, sms alebo telefonickej výzve. Tovar sa bude držať v rezervácií na osobný odber do 7 dní, pokiaľ zákazník neinformuje telefonicky alebo emailom internetové oddelenie o neskoršom termíne vyzdvihnutia.

Čas vyzdvihnutia objednaného tovaru na osobný odber

DOMOSS Piešťany - (okrem dlažby vo väčších množstvách): Pondelok - Piatok: 09:00 – 17:30, sobota 09:00 – 12:00

DOMOSS Madunice: Pondelok - Piatok: 13:30 – 15:30 (možnosť platby iba v hotovosti)

DOMOSS Kubín: Pondelok - Sobota: 08:00 – 18:00

Pri osobnom odbere je účtovaný jednorázový manipulačný poplatok 1€ a tovar je  možné platiť v hotovosti aj platobnou kartou (okrem Maduníc)

Tovar nie je možné vyzdvihnúť v našich štúdiách v Bratislave, Trnave a Trenčíne.      

Štandardné doručenie kuriérom

- Objednaný tovar vám doručíme najneskôr do 2 pracovných dní  v rámci celej Slovenskej republiky, pokiaľ si tovar objednáte do 11-tej hodiny a je skladom

- Tovar bude doručený po prvé uzamykateľné dvere

- Vami objednaný tovar bude doručený kuriérskými spoločnosťami : Slovenská pošta, GLS, SDS, DPD, Geis, Toptrans, I2M alebo DOMOSS dovozom.

Pri platbe na dobierku Vám bude naúčtované automaticky v nákupnom procese 1 € dobierka.(neplatí pri platbe kartou alebo prevodom)Expresná doprava

Vami objednaný tovar, ktorý máme skladom, vyexpedujeme do 48 hodín priamo k Vám.

Tovar doručujeme len  v rámci Slovenskej republiky

Špeciálna služba  kuriérskou spoločnosťou GEIS - GEIS HDP:

Službu si viete zvoliť v košíku, služba zahŕňa:

- Doručenie a umiestnenie tovaru na konkrétne miesto určené príjemcom na ktorékoľvek poschodie.
- Počet doručujúcich osôb - 2
- Dodacia lehota 24-72 hod.*
- SMS avízo v deň prevzatia zásielky do prepravy
- online sledovanie zásielky
- 1 pokus o doručenie
- odstránenie a odvoz prepravných obalov**
- odvoz starého spotrebiča pri výmene za nový***

*dodacia lehota pri americkej chladničke je na 3 pracovný deň po prevzatí do prepravy
**iba obaly z plastu a papiera
***starý spotrebič musí byť odpojený od el. siete, prívodu vody, odpadu a musí byť pripravený prázdny, suchý na mieste doručenia
Doručovali sme tovar do týchto krajín :

Španielsko
Česká republika
Poľsko
Lotyšsko
Rakúsko
Taliansko
Fínsko
Írsko
NemeckoSlovenská pošta

Kuriér (nasledujúci deň)
Rýchlo, pohodlne a spoľahlivo – kuriér Slovenskej pošty vám zásielku doručí v rámci celého
Slovenska už v nasledujúci pracovný deň. Sledujte pohyb svojej zásielky vďaka službe
Track&Trace a dohodnite si s kuriérom opakované doručenie v prípade, že si zásielku
z rôznych príčin nemôžete prevziať. V prípade opätovného nezastihnutia bude vaša zásielka
až 18 dní uložená na vašej pošte.

Odberné miesto: BalíkoBOX 24/7 a pošta (nasledujúci deň)
Vďaka Slovenskej pošte budete mať svoju zásielku už v nasledujúci pracovný deň! Nechajte
si ju poslať na vybranú poštu, kde si ju vyzdvihnete kedykoľvek počas otváracích hodín, alebo
zvoľte doručenie do BalíkoBOXu – zásielku si tak môžete vyzdvihnúť 24 hodín denne počas 3
dní (ak tak neurobíte, zásielka na vás až 18 dní počká na priradenej pošte). Na uloženie
zásielky vás upozorníme SMS správou.


Reklamačný poriadok

 1. Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese eshop@domoss.sk alebo osobne v miestach podnikania predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo od dátumu uvedenia do prevádzky, ak je podmienkou uvedenia veci do prevádzky oprávnenou osobou autorizovaného servisu, a ak si spotrebiteľ objednal uvedenú službu najneskôr do troch týždňov od zakúpenia tovaru, riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak spotrebiteľ tieto podmienky nesplnil, plynie mu záručná doba odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný), pričom predávajúci nepreberie reklamovaný tovar, ak bude znečistený alebo ak bude vykazovať znaky používania iným ako obvyklým spôsobom.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré zistí na predávanom tovare pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom. 
 5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 7. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
 10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

VŠEOBECNE PLATNÉ PODMIENKY pri reklamovaní dlažby:

- nalepené obklady a položenú dlažbu už nie je možné reklamovať

- DOMOSS TECHNIKA, a. s. nezodpovedá za vady na tovare spôsobené zlou predinštalačnou prípravou alebo nesprávnym zachádzaním
resp. nesprávnou údržbou výrobku

Spracovanie osobných údajov

(1) Predávajúci je oprávnený spracovať osobné údaje spotrebiteľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch so spotrebiteľom a je nevyhnutné na plnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy .

Ide o údaje nevyhnutné pre :

-       vystavenie potrebných dokladov v súlade s platnými predpismi , pri kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru

-       vedenia účtovníctva , auditu , vybavovania sťažností a reklamácií

(2) Rozsah spracúvaných údajov je v minimálnom rozsahu nevyhnutnom na naplnenie našich zmluvných záväzkov tak , aby boli súčasne splnené všetky zákonné povinnosti a súčasne predávajúci chránil oprávnené záujmy spotrebiteľa .

Rozsah spracúvaných údajov je : krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou , resp. platbou za dodávku tovarov a služieb a v prípade žiadosti o poskytnutie spotrebiteľského úveru aj iné údaje potrebné k poskytnutiu spotrebiteľského úveru .

Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľom podľa bodu 3 a 5b tohto článku je dobrovoľné a na účely uvedené v týchto bodoch .

Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje spotrebiteľa nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru, respektíve v prípadoch, v rozsahu a za podmienok podľa týchto obchodných podmienok.


(3) Spotrebiteľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov spotrebiteľa. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov spotrebiteľa.


(4) V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronickou poštou na adrese: info@domoss.sk.


(5) Predávajúci oznamuje týmto spotrebiteľovi, že v súlade s platnou legislatívou a to najmä nariadenia EU 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa budú  poskytnuté  osobné údaje spotrebiteľa tretím stranám , ktoré sa budú podieľať na realizácii zmluvného vzťahu . Dopravu si volí spotrebiteľ.

Predávajúci poskytuje spotrebiteľom dopravné služby prostredníctvom spoločností   : TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50, 949 01 Nitra, IČO: 36 703 923, Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, DirectParcelDistribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428, Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 624 942, SDS, s.r.o. Družby 22, 974 01, Banská Bystrica, IČO: 45497885, I2M , s.r.o., Tomášovská 121/1, 900 29 Nová Dedinka, IČO: 48 069 892.

(5b) Ak spotrebiteľ v procese objednávania nezačiarkne  pole "Nesúhlasím so zaslaním dotazníka spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi, ktorý pomôže zlepšovať naše služby.", spotrebiteľ súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol osobné údaje spotrebiteľa potrebné na doručenie dotazníku spokojnosti s nákupom na internetovej stránke predávajúceho (v rozsahu emailová adresa, obsah objednávky) nezávislým hodnotiacim spoločnostiam: portál Heureka.sk (Allegro Group CZ, s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 24725382), portál Najnakup.sk (MINET s.r.o., L.Svobodu 46, 976 32 Badín, IČO: 44325894), portál Pricemania.sk (Pricemania s. r. o., Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, IČO: 43860559). Predávajúci následne poskytne hodnotiacim spoločnostiam emailovú adresu spotrebiteľa a obsah jeho objednávky. 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

 

(6 ) Marketingovú komunikáciu so zákazníkmi , ktorí už v spoločnosti Domoss Technika a.s. urobili nákup a ktorých kontaktnú emailovú adresu predávajúci získal v súvislosti s predajom podobných (resp. identických) tovarov a služieb uskutočňuje spoločnosť na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods.1 písm. f ) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách.

Zákazník sa môže kedykoľvek v každom marketingovo zameranom emaily odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“. Zákazník má právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania . Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje zákazník len na dobu trvania danej aktivity zo strany predávajúceho , resp. do termínu spracovania odhlášky zákazníka z odberu daných marketingových aktivít predávajúceho .

 

 

(7)Pokiaľ predávajúci využijete marketingové aktivity, ako sú sledovanie a vyhodnocovanie on-line či off-line aktivít svojich zákazníkov na webových stránkach, spájanie týchto údajov o nich z rôznych zdrojov (napr. zo sociálnych sietí) na lepšie cielenie reklamy a na zasielanie personalizovaných e-mailov je potrebný súhlas dotknutej osoby . V prípade , že zákazník udelil predávajúcemu súhlas na realizáciu uvedených aktivít tak môže zákazník kedykoľvek súhlas odvolať .

(8) Pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracuje predávajúci so spoločnosťami Cofidis a.s., Home Credit Slovakia, a.s., Quatro a sme oprávnení poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadostí klientov o poskytnutie spotrebiteľských úverov.


(9) Predávajúci využíva funkciu "Remarketing" od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka vrámci stránky www.domoss.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.domoss.sk. Informácie o pohybe zákazníka na stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.


(10) Spotrebiteľ môže požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@domoss.sk. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (napr. faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
(11) Spotrebiteľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať :

 

 • prístup k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • opravu, pokiaľ sú jeho osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili
 • výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov , bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • obmedzenie rozsahu spracovania iba na najnutnejšie zákonné dôvody
 • resp. namietať pokiaľ zistí , že spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • prenos údajov k inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Hodnotenia produktov

Spotrebiteľ môže na stránke www.topkupelna.sk zanechať hodnotenie produktu v časti "recenzie" v náhľade produktu. Recenzie na produkt môže napísať ktokoľvek kto nakúpil alebo nenakúpil na e-shope www.topkupelna.sk, nie sú nijako kontrolované. Dané recenzie podliehajú schvaľovaniu. Uverejňujeme či pozitívny alebo negatívne recenzie. Neuverejňujeme recenzie, ktoré nespadajú hodnoteniu recenzovanému produktu alebo obsahujú vulgarizmy.

Na stránke www.topkupelna.sk taktiež zobrazujeme recenzie, ktoré boli uverejnené na portáli www.heureka.sk a boli priamo nakúpené v e-shope www.topkupelna.sk. Tieto recenzie sú oddelené s recenziami písanými priamo na stránke www.topkupelna.sk logom Heureka. Dané recenzie napísal spotrebiteľ priamo na stránke www.heureka.sk a podmienkou jej uverejnenia na www.topkupelna.sk je nákup daného produktu na stránke www.topkupelna.sk.

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Práva si môže spotrebiteľ môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo 033 / 77 44 804       alebo  e-mailom info@domoss.sk

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.  

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle 033 / 77 44 804, písomne na adrese Domoss Technika a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, alebo e-mailom info@domoss.sk


(8) Predávajúci využíva funkciu "Remarketing" od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka vrámci stránky www.topkupelna.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.topkupelna.sk. Informácie o pohybe zákazníka na stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.

Domoss Technika a.s.
V Piešťanoch dňa 25.05.2018